ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 1 CZERWIEC 2024

Zbiórka elektrośmieci 1 czerwiec 2024

PIKNIK EKOLOGICZNY 25 MAJA 2024

Piknik ekologiczny 25 maja 2024

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 23 MARCA 2024

Zbiórka elektrośmieci 23 marca 2024

EKOPAKOWANIE PREZENTÓW

Bezpłatna strefa Ekopakowania Prezentów

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 16 GRUDZIEŃ 2023 R

Zbiórka elektrośmieci 16 grudzień 2023

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 23 WRZESIEŃ 2023 R

Zbiórka elektrośmieci 23 wrzesień 2023

KONKURS FOTOGRAFICZNY "CZYSTA ŚWIDNICA" NA WAKACJACH

Konkurs fotograficzny Czysta Świdnica na wakacjach

Regulamin Konkursu "Czysta Świdnica" na wakacjach >> Pobierz plik PDF

Wzór Oświadczenia Zgody Rodzica/Opiekuna Prawnego >> Pobierz plik PDF

Zapraszamy do udziału w konkursie!

INFORMACJA

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Świdnica

informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Świdnica od dnia 1 października 2023 r. do dnia 30 września 2024 r.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Świdnica wyznacza termin od dnia 01 sierpnia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

  • oświadczenie dotyczy także tych właścicieli, którzy pozostają poza gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z nieprzystąpieniem do niego przed wejściem w życie zmienionych przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w art. 6c ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem, przy czym w oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia są skuteczne od dnia 1 października 2023 r., tj. od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Świdnica i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 30 września 2023 r. na adres: Wydział Gospodarki Odpadami, Urząd Miejski  w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica.

Odwołanie oświadczenia wyłączenia z systemu >> Pobierz plik Word

Oświadczenie wyłączenia z systemu >> Pobierz plik Word

PIKNIK EKOLOGICZNY 8 LIPCA 2023

Piknik ekologiczny 8 lipca 2023

PIKNIK EKOLOGICZNY 17 CZERWCA 2023

Piknik ekologiczny 17 czerwca 2023

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 3 CZERWCA 2023 R

Zbiórka elektrośmieci 3 czerwca 2023

PIKNIK EKOLOGICZNY 26 MAJA 2023

Piknik ekologiczny 26 maja 2023

MIEJSKI PIKNIK EKOLOGICZNY 5 MAJA 2023

Miejski piknik ekologiczny „Posadź drzewo z Czystą Świdnicą”
Dmuchane zamki, gry i zabawy dla dzieci, eko-stoiska, pokaz specjalistycznego sprzętu do zbiórki odpadów, wspólna akcja sprzątania pobliskich terenów zielonych, a przede wszystkim ponad 160 sadzonek drzew do posadzenia. To wszystko czekać będzie na uczestników miejskiego pikniku ekologicznego, który odbędzie się w piątek, 5 maja od godziny 13:00 na osiedlu Zawiszów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta do udziału.

Miejski piknik ekologiczny 5 maja 2023

UWAGA WŁAŚCICIELE CZWORONOGÓW!

Z okazji Światowego Dnia Ziemi zapraszamy was wraz z pupilami w dniu 21 kwietnia w godz. od 07:30 do 15:30 do Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świdnicy pok. nr 2 do odbioru darmowych podajników z woreczkami na psie odchody.

Ilość podajników ograniczona - kto pierwszy ten lepszy!

Do zobaczenia!

Uwaga właściciele czworonogów!

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK

Informujemy, że w okresie Świąt Wielkanocnych wprowadzone zostaną niewielkie zmiany w godzinach przyjmowania odpadów na PSZOK przy ul. Metalowców 4.

  • W dniu 7 kwietnia 2023 roku (Wielki Piątek) od godziny 8:00 do 12:00.
  • W dniu 8 kwietnia 2023 roku (Wielka Sobota) – nieczynne.

Przypominamy, że odpady przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, nr tel. 885 066 505

PSZOK

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO REKLAMÓWKĘ

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO REKLAMÓWKĘ

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 25 MARZEC 2023 R

Zbiórka elektrośmieci 25 marzec 2023

LIMIT WAGOWY DLA ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH ODDAWANYCH DO PSZOK – DO 500KG

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XLVII/506/22 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 23 grudnia 2022 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ustala się limity wagowe dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych - przyjmowanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w wielkości do 500 kg miesięcznie z zadeklarowanej nieruchomości, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni od lokalu mieszkalnego.

STAWKI OPŁAT DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH OD STYCZNIA 2023 R.

STAWKI OPŁAT DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH OD STYCZNIA 2023 R.

Pobierz plik PDF >>

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK

W związku z inwentaryzacją i pracami technicznymi związanymi z zakończeniem ubiegłego roku, wprowadzone zostaną zmiany w godzinach funkcjonowania PSZOK:

  1. W dniach od 03 do 05 Stycznia 2023 roku od godziny 7:00 do 15:00
  2. W dniu 07 Stycznia 2023 roku (sobota) – nieczynne

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK

Informujemy, że w okresie świąteczno - noworocznym wprowadzone zostaną niewielkie zmiany w godzinach przyjmowania odpadów na PSZOK przy ul. Metalowców 4.
W dniu 23 grudnia 2022 roku (piątek) od godziny 7:00 do 15:00.
W dniu 24 grudnia 2022 roku (sobota, wigilia) – nieczynne.
W dniach od 27 do 30 grudnia 2022 roku od godziny 7:00 do 15:00.
W dniu 31 grudnia 2022 roku (sobota) – nieczynne.
Przypominamy, że odpady przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, nr tel. 885 066 505 .

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 17 GRUDNIA 2022 R

Zbiórka elektrośmieci 17 grudnia 2022

KONKURS - EKOlogiczna kartka świąteczna

Konkurs plastyczny adresowany do dzieci z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica. Celem konkursu jest promowanie idei dbania o środowisko naturalne w społeczności lokalnej.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice pt. ”EKOlogiczna kartka świąteczna”. Konkurs trwać będzie od dnia 06.12.2022r. do dnia 20.12.2022r. Szczegóły konkursu dostępne w regulaminie. Zapraszamy do udziału!

Pobierz regulamin konkursu >>

POLSKA STOLICA RECYCLINGU - KONKURS

Szkoła, która zbierze najwięcej elektrycznych śmieci, w przeliczeniu na punkty, wygra 50 000 złotych!

Świdnickie przedszkola, szkoły podstawowe i średnie walczą o nagrodę!. Do programu, organizowanego przez Fundacja Odzyskaj Środowisko przystąpiły m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka. Do konkursu wciąż mogą dołączyć placówki oświatowe ze Świdnicy. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali w lutym 2023 roku.

Do dzieła!

POLSKA STOLICA RECYCLINGU - KONKURS

KONTROLA PRZYDOMOWYCH KOMPOSTOWNIKÓW

Szanowni Mieszkańcy

Informujemy, że w okresie od 1 września 2022 r. do 15 października 2022 r. odbędzie się kontrola przydomowych kompostowników celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole będą dotyczyły wyłącznie osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z częściowego zwolnienia z tego tytułu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA!
Właściciel nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów
ulegających biodegradacji:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym

utraci prawo do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stanie się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Kto wbrew złożonej informacji, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 25 CZERWCA 2022 R.

25 czerwca na parkingu przed Urzędem Miejskim w Świdnicy odbędzie się wielka zbiórka elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można zamienić na nasiona łąk kwietnych. Stare lodówki, zepsute pralki, nieużywane telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, ładowarki, zabawki elektroniczne, komputery, laptopy – lista elektroodpadów gromadzonych w naszych domach i mieszkaniach jest naprawdę długa. Czas na porządki! Nazwa Czysta Świdnica zobowiązuje.

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 25 CZERWCA 2022 R.

FESTYN EKOLOGICZNY "CZYSTA ŚWIDNICA"

FESTYN EKOLOGICZNY CZYSTA ŚWIDNICA

STAWKI OPŁAT DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJĄCE OD CZERWCA 2022r.

STAWKI OPŁAT DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJĄCE OD CZERWCA 2022r. strona 1

STAWKI OPŁAT DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH OBOWIĄZUJĄCE OD CZERWCA 2022r. strona 2

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO REKLAMÓWKĘ

WYMIEŃ FOLIÓWKĘ NA EKO REKLAMÓWKĘ

INFORMACJA

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie
 odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Odwołanie oświadczenia wyłączenia z systemu >> Pobierz plik Word

Oświadczenie wyłączenia z systemu >> Pobierz plik Word

PLAKAT POPRAWNEJ SEGREGACJI ODPADÓW W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Świdnicy, posługujących się językiem ukraińskim - stworzyliśmy plakat w formacie A3 dot. poprawnej segregacji odpadów. Z chęcią przekażemy plakaty w wersji papierowej zarządcom nieruchomości, spółdzielniom, wynajmującym oraz przedstawicielom firm, którzy zechcą przekazać je mieszkańcom oraz swoim pracownikom

Foto

CZERWONE POJEMNIKI NA ELEKTROŚMIECI

Czerwone pojemniki na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na stałe wpisały się w krajobraz naszego miasta. Równie chętnie mieszkańcy korzystali z odbiorów domowych zgłaszanych poprzez infolinię 572 102 102, jak i formularz online. Wszystkie elektrośmieci trafiły do profesjonalnych zakładów przetwarzania, gdzie odzyskano z nich m.in. metale żelazne, nieżelazne, szkło oraz tworzywa sztuczne.

Z części surowców powstały ule z recyklingu – łącznie 10 pasiek w całej Polsce. Wspólnie pomogliśmy prawie 3 milionom pszczół.

Brawo Świdniczanie!

DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI

Drogi mieszkańcu! wiesz gdzie na terenie naszego miasta znajdują się dzikie wysypiska śmieci? A może udało Ci się złapać sprawcę na gorącym uczynku? Zadzwoń do Wydziału Gospodarki Odpadami tel. 074/856-29-36.

W ramach prac społecznie użytecznych posprzątamy tereny należące do miasta.

Przypominamy - w 2021r. Gmina Miasto Świdnica odebrała 22,26 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk śmieci.

Do dzieła!

Dzikie wysypiska śmieci

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI 26 MARZEC 2022 R.

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR

INFORMATOR