Wpis do rejestru

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

 1. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 2. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 3. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

wymaga uzyskania zezwolenia.

Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Świdnica wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Ewidencja firm

Wykaz firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej - prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Świdnica (Wykaz Firm wpisanych do RDR stan na dzień 26.05.2023 plik pdf)

Wykaz firm posiadających zezwolenie prezydenta miasta na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta Świdnica (plik pdf).

Firmy odbierające odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych

SEKTOR I i III - Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., ul. Metalowców 4, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 21 04

SEKTOR II - ENERIS Surowce S.A Oddział Wrocław, ul.Inżynierska 6, 58-100 Świdnica, tel. 74 856 99 70

Dla przedsiębiorców

Informacje dla przedsiębiorców dotyczące wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Świdnica

W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Świdnicy.  Wpisu do Rejestru działalności regulowanej oraz zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w Rejestrze.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru (wzór wniosku oraz oświadczenia.doc)

2. Załączniki do wniosku:

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia, podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Miejsce złożenia dokumentów Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica - Biuro Obsługi Interesanta, pok. 27. (poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 7.30-15.30, wtorek godz. 7.30-17.00.)

Opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł

25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).

Termin załatwienia sprawy - dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w ciągu 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.);

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy oraz nr telefonu, fax i adres e-mail;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku, gdy:

 • przedsiębiorca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania przedmiotowej działalności, niezgodne ze stanem faktycznym,
 • przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie,
 • organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę; 
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie Gminy Miasto Świdnica,
 • stwierdzono, że przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 • stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
 • przedsiębiorca, który w kolejnym roku kalendarzowym nie osiągnął poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 ustawy.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć Prezydentowi Miasta Świdnica, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

W załączeniu interpretacja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie wykreśleń podmiotów z rejestru działalności regulowanej.(plik.pdf)