Akty prawa miejscowego:

 1. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIII/1450/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 (załączniki pdf),
 2. Uchwała nr XLIII/1451/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 (plik pdf).

 Uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica:

 1. Uchwała nr XLVII/506/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf)
 2. Uchwała nr XLVI/489/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (plik pdf)
 3. Uchwała nr XLIII/453/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty(plik pdf).
 4. Uchwała nr XLVII/505/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf)
 5. Uchwała nr XLVI/488/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (plik pdf)
 6. Uchwała nr XVIII/192/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (plik pdf)
 7. Uchwała nr XVII/177/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica (plik pdf)
 8. Uchwała nr XVIII/188/16 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (plik pdf).
 9. Uchwała nr XLII/442/22 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych (plik.pdf)