ODPADY PROBLEMOWE

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:

 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i remontowe,
 • przeterminowane i niepotrzebne leki.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na terenie Świdnicy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Metalowców 4 (siedziba Zakładu Oczyszczania Miasta).

PSZOK jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do godziny 17:00,

w soboty od godziny 10:00 do 14:00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

Nr tel. 885-066-505

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura,
 • metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • okna i szyby,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat. Przekazując odpady do PSZOK należy okazać dokument potwierdzajacy zamieszkanie na terenie miasta Świdnica.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to po prostu wszystkie urządzenia, które działały kiedyś na prąd lub na baterie, lecz zostały zepsute. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to również wszystkie urządzenia działające na prąd lub na baterie, których posiadacz chce się pozbyć.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego też muszą być selektywnie zbierane i oddawane do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaliczamy:

 • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory i klimatyzatory, itp.
 • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze, żelazka, miksery, tostery,suszarki, frytkownice, wagi itp.
 • sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy, stacje robocze, kalkulatory, telefony, faksy, itp.
 • sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, itp.
 • sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, liniowe lampy fluorescencyjne (świetlówki), kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe, itp.
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne: maszyny do szycia, wiertarki, kosiarki, piły, itp.
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, gry wideo, kieszonkowe konsole do gry, samochody sterowane, itp.
 • przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory, itp.
 • przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, itp.
 • automaty do wydawania: napojów, butelek, puszek, produktów stałych, bankomaty, itp.

Szczegółowy wykaz sprzętów w każdej z ww. grup zawiera załącznik nr 1 do ustawy o zużyty sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wykaz ten stanowi listę otwartą, co oznacza, że jeżeli danego sprzętu nie można jednoznacznie przyporządkować w ramach danej grupy, to należy go sklasyfikować jako "pozostały sprzęt" z danej grupy.

Co zrobić z elektrośmieciami?

Mieszkańcy Świdnicy zobowiązani są przekazywać elektrośmieci podmiotom zbierającym lub odbierającym taki sprzęt, czyli:

 • sprzedawcom detalicznym i hurtowym - każdy sprzedawca zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podczas zakupu nowego sprzętu - obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, tj. np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor
 • przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne - każdy przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę na odbiór zmieszanych odpadów komunalnych ma obowiązek przyjąć nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bez ograniczeń ilościowych i rodzajowych),
 • prowadzącemu punkt serwisowy - każdy prowadzący punkt serwisowy zobowiązany jest nieodpłatnie przyjąć zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny w przypadku, gdy jego naprawa w punkcie serwisowym jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna,
 • wyspecjalizowanym punktom zbierania - na terenie Świdnicy funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w tym również elektrośmieci, tj. PSZOK do których można nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt; ponadto w Świdnicy prowadzone są akcyjnie zbiórki elektrośmieci wg harmonogramu ogłaszanego przez Urząd Miejski.

 Wykaz firm zbierających na terenie Świdnicy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (plik pdf).

 

Odpady budowlane i remontowe

Odpady budowlane i remontowe, czyli gruz, ceramika sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa itp. to odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne - odpady te mogą poważnie uszkodzić samochody do odbierania odpadów zmieszanych (śmieciarki).

Każdy, kto przeprowadza w swoim mieszkaniu lub w domu remont musi zadbać o to, aby wyposażyć swoją nieruchomość na czas remontu w specjalistyczny kontener na odpady budowlane. Kontener taki oraz odbiór odpadów może zapewnić niemal każda firma prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Sfinansowanie usługi podstawienia kontenera na odpady oraz odbioru tych odpadów należy do właściciela nieruchomości.

Jeżeli jednak zakres remontu jest niewielki - właściciel nieruchomości może nieodpłatnie oddać odpady budowlanego do PSZOK. Transport odpadów do PSZOK należy wykonać we własnym zakresie.

 

Przeterminowane leki

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a wyrzucone do pojemnika na zmieszane odpady lub do kanalizacji stanowią także poważne zagrożenia dla środowiska. Dlatego niepotrzebne lub przeterminowane leki z domowych apteczek należy wyrzucić do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach. Taki sposób pozbywania się przeterminowanych lub niepotrzebnych leków jest gwarancją, że zostaną one unieszkodliwione w bezpieczny sposób.

 

Do pojemników na przeterminowane leki należy wrzucać: leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek, maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.

 

Do pojemników na przeterminowane leki nie należy wrzucać: używanych igieł i strzykawek oraz termometrów.

 

 

Wykaz aptek, w których znajdują się pojemniki na przeterminowane leki:

 

 • Apteka „Galen” ul. Marcinkowskiego 14,
 • Apteka „Gemini” ul. Zamenhofa 46
 • Apteka „Euroapteka” ul. Strzegomska 2 (TESCO)
 • Apteka „Słoneczna” ul. K. Wielkiego 1A
 • Apteka „Euroapteka” ul. W. Wróblewskiego 1A
 • Apteka „Dr Max” ul. Zamenhofa 47
 • Apteka „Centrum Zdrowia” ul. S. Żeromskiego 11
 • Apteka „Staromiejska” ul. Długa 34
 • Apteka „Viscum” ul. Wałbrzyska
 • Apteka „Świdnicka” ul. Komunardów 4
 • Apteka „Pod Bykami” ul. Długa 45
 • Apteka „Franciszkańska” ul. Rynek 1/1A
 • Apteka „Pod Koroną” ul. Westerplatte 19/2
 • Apteka „Grunwaldzka” ul. Pl. Grunwaldzki 11
 • Apteka „W Galerii” ul. Westerplatte 29
 • Apteka „Gemini” ul. Grodzka 1
 • Apteka „Świerkowa” ul. B. Głowackiego 28
 • Apteka „Salus” ul. M. Kopernika 19E
 • Urząd Miejski ul. Armii Krajowej 49
 • Apteka „VICTORIA” ul. Ceglana 2
 • Apteka „SALVE” ul. Strzelińska 6
 

Zużyte opony

Zużyte opony to odpady, które podlegają całkowitemu zakazowi składowania na wysypiskach odpadów. Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad 100 lat. Z tych też powodów nie należy zużytych opon wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych, ani tym bardziej do rowów, lasów czy na łąki.

Zużyte opony są bardzo cennym surowcem wtórnym - dzięki wysokiej kaloryczności mogą być stosowane jako paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu, dzięki czemu mogą otrzymać "drugie życie", np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.

Jak więc pozbyć się zużytych opon?

Najprostszym sposobem jest pozostawienie starych, zużytych opon w zakładzie wulkanizacyjnym - obecnie większość takich zakładów odbiera od swoich klientów takie opony za darmo, np. podczas zmiany opon lub naprawy. Zużyte opony można oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, jak również wystawić zgodnie z harmonogramem przy pojemniku na odpady komunalne zmieszane podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. "wystawek".

Pamiętaj!

Opony mogą być spalane tylko i wyłącznie w specjalnie przystosowanych do tego celu piecach, w których osiągana jest bardzo wysoka temperatura spalania. Nigdy nie pal opon w piecu domowym lub w ognisku - po pierwsze możesz spowodować uszkodzenia pieca, a po drugie - podczas spalania opon w niskich temperaturach, jakie osiągają piece domowe, wydzielają się toksyczne i rakotwórcze substancje chemiczne. Nie truj siebie, swoich bliskich i swojego otoczenia!