Deklaracja Dostępności Cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.czystaswidnica.pl


Dane teleadresowe jednostki:


Urząd Miejski w Świdnicy
Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel.: Centrala +48 74 856 28 00
faks: +48 74 8568721
email: um@um.swidnica.pl


Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2015.01.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022.03.30


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-16
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest:
Koordynator ds. dostępności: Ewa Suchowińska
email: dostepnosc@um.swidnica.pl
tel.: +48 74 856 29 41


Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: +48 74 856 29 41 lub drogą elektroniczną: dostepnosc@um.swidnica.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Koordynator ds. dostępności: Ewa Suchowińska
e-mail: dostepnosc@um.swidnica.pl
Telefon: +48 74 856 29 41


Dostępność architektoniczna

Budynek główny Urzędu Miejskiego - ul. Armii Krajowej 49

Do budynku Urzędu Miejskiego prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Armii Krajowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia można przejść z parkingów, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów i bramek. Wejście jest płaskie i nie sprawia problemów dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy Biura Obsługi Kancelaryjnej.

W odległości 10 m znajduje się parking Urzędu z wydzielonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty.

Budynek Urzędu jest budowlą czterokondygnacyjną dostosowaną są dla osób niepełnosprawnych – posiada windy, szerokie korytarze i odpowiednie toalety.